Rumeli Kanat Önderleri platformu, geçmişten gelen ortak bilinç, kardeşlik ruhu ile geleceğe yönelik birlik ve beraberliği büyüterek, ticaret, eğitim, sağlık, sosyal yaşam gibi bir çok alanda ileri düzey iş birliğini hedeflemektedir.


“KİMLİK” VE “VASIF” KANAAT ÖNDERLERİ TOPLULUĞU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ,

AŞAĞIDA BELİRTİLEN HEDEF VE STRATEJİLER ÇERÇEVESİNDE “KİMLİK” VE “VASIF” ŞEKİLLENECEKTİR.
 

 • Rumeli camiasının bu ülkenin mayası olduğu şüphe götürmez ortak kanaat ile oluşan bir birlikteliktir Rumeli Kanaat Önderleri.
 • Ayrıştırmadan. Yarıştırmadan, sıfatlandırmadan, ekonomik, sosyal ve siyasi güç temeli yaratacak, birlikten kuvvet doğuracak bir yapı…
 • Anayasamızın öngördüğü esaslara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Rumeli camiasının her alanda gelişimi ve desteklenmesi, sosyal, ekonomik ve siyasal (politik) alanda söz sahibi olması ve dikkate alınması için gerekli tüm faaliyetleri yapmak. Bu konularda gerekli yol haritasını yaparak, yönetim erkleri ile temasa geçerek, Rumeli camiasını her alanda temsil edecek vizyonda bir ekip olmaktır. 
 • Rumeli Kanaat Önderleri misyonu: birlik ve dayanışma ruhuyla katılımcı ve demokratik bir toplum yaratmak, kültürel devamlılığı sağlamak, Balkanlarda yaşayan insanlarımızla ve Balkan ülkeleriyle diyaloğu güçlendirmek için hem Balkanlarda hem de Türkiye’de, aktif faaliyette bulunmak, 
 • Rumeli Kanaat Önderleri vizyonu;
 • Topluluğumuz Türkiye’nin ve Rumeli camiasının ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir.
 • Birlikteliğimiz vakıflar/derneklerin üstünde bir çatı yapısıdır. Bugüne kadar kurulmuş dernekler bölgesel, bu nedenle;
 • Balkanlardaki sorunların birlikte değerlendirildiği, tüm Rumeli camiasını kapsayan bir çerçevede tüm sorunlara eğilebilen, bölgesel bakmayan ve her türlü etkinliğe lojistik destek sağlayan bir yapı olmak, yurt dışında ve Balkanlardaki insanlarımızı bir araya getirip daha büyük bir sinerji ve daha büyük bir güç oluşturmak vizyonumuzdur.
 • Kanaat önderleri yapı olarak bir STK olmayıp daha çok bir fikir ve düşünce kulübüdür. Bu nedenle ileriki aşamalarda bu topluluk bir düşünce kuruluşu olarak konusu Balkanlar ve Rumeli olan hususların uluslararası bir boyuta taşınması hedeflenmektedir. 
 • Böylelikle küresel hedefleri daha da kapsayabilir bir hale gelebilecektir topluluğumuz.
 • Başlıca çalışma konuları ilk etapta envanter çıkarmaya yönelik olarak ifade edilebilir:
 • Her tür sektörde (sanayi, medya, sinema, akademik, politik) öne çıkan Rumelili kişi ve kuruluşların envanterinin çıkarılması,
 • Rumeli camiası ve Rumeli göçleri ile ilgili çıkmış bulunan yerli ve yabancı tüm yayınların envanterinin çıkarılması,
 • Eğitim konusunda çalışmalar yapmak,
 • Rumeli camiasında öne çıkan şahsiyetlere gurubumuzun ödül vermesi,
 • Rumeli insanının gücünü ve parlaklığını göstermeye yönelik projeler,
 • Daha önce yaşanmışlıklardan alınması gereken dersler,
 • Anadolu insanı ile Balkan insanının ortak geçmişi ve dolayısıyla ortak geleceği var, bu gelecek ortak paydamız anlayışını esas almaktır,
 • Hiç şüphesiz Rumeli insanı her yönüyle çok parçalı, “Balkanlı” olma ruhu ile farklılıkları görmeksizin “birlik” ana hedefi ile hareket edilmelidir.
 • 61 ilde Balkan insanının var olduğu düşüncesiyle tüm bu camiayı harekete geçirecek aktiviteler gerçekleştirmek.
 • İçerde ve dışarda yapılması gerekenleri iyi bir sekretarya ile oluşturup, raporlar halinde gelişen iletişim araçları kullanılarak ilgili mecralara iletilmesinin sağlanacak ve bu konuların geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır.
 • Bu topluluk resmi bir yapıya dönüştürmeden daha kurumsal bir organa dönüşmesi sağlanacaktır.
 • Bütün STK’lar ile iyi ilişkiler geliştirilecektir.
 • İnsan hakları savunucusu olma yönünde hedef öncelik kazanacaktır.
 • Özellikle son yüzyılda tüm Balkan coğrafyasında yaşayan müslüman toplulukların (Türk, Arnavut, Boşnak, Roman vb.) Karşı karşıya kaldığı insanlık suçları sonucunda karşı karşıya kaldıkları göç, muhacir/muhacerat ve sürgün kelimelerinin kavramsal olarak doğru algılanması ve kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Temel bakış açısı olarak alt kimlikçiliği ve bölgeciliği reddeder. Doğal olarak RKÖ’nün kaygısı Türkiye ve Türkiye’nin çıkarları ve önceliklerdir. İnsanlarımızın daha aktif olmasını istememizin nedeni de bundan dolayıdır. Çünkü görülmüştür ki, bürokraside ve siyasette bir ayak eksik olduğu zaman Türkiye, yerinde patinaj yapmaktadır. Bizler bu patinajın önüne geçmek için üzerimize düşen tarihsel sorumluluğu gerektiği gibi yerine getirmekte ve 1402-1413, 1919-1923 arasında da olduğu gibi kararlıyız,
 • Muhacirlik ister mübadele ister serbest göç ister başka antlaşma veya özgür iradeyle gerçekleşmiş olsun muhacirlerin, bu ülkenin temeli ve çimentosu olduğunun farkında ve bilincindedir. Şurası bir gerçek ki, Cumhuriyet Türkiye’si Osmanlı Devleti’nin devamıdır ve demografik yapı buradan alınan mirası üzerine kurulmuştur. Doğal olarak Osmanlı’dan miras alınan ve Cumhuriyet’in vatandaşları haline gelen herkes, birlikte Türk milletini oluşturmaktadır ve dolayısıyla her bir kişi, birey bu ulusun ve ülkenin bölünmez ve eşit vatandaşlarıdır. Buna aykırı bir tutum ve davranış güçlü, aydınlık ve çağdaş Türkiye idealine aykırıdır. Biz, birlikte varız ve birlikte güçlüyüz. 
 • Kanaat önderleri olarak en büyük artımız, bu organizasyonda yer alan insanların uzun yıllar devlet yönetiminde, bürokraside ve iş dünyasında başarılı olmuş insanlardan oluşması ve dolayısıyla geleceğe yönelik olarak kendileriyle ilgili bir beklentilerinin olmamasıdır.  
 • Yeniden şekillendirilmeye çalışılan dünya düzeninde ülkemizin, hak ettiği konumu elde edebilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de, hem buraya gelmiş hem de orada kalmış insanlarımızın daha aktif rol alması için gereken moral ve motivasyonu sağlamaktır. 
 • En az beş kişiden oluşan bir icra kurulu ile sekretaryaya sahiptir. Özel bir gündem olmadığı sürece toplantı, ayda bir yapılır. Toplantı gündemi bir önceki oturumda veya daha sonra icra kurulunca belirlenip, sekretarya tarafından üyelere iletilir. Toplantıya icra kurulunun oluruyla sadece bir kez olmak koşuluyla özel misafirler de davet edilebilir. Ancak daimî olarak davet edilecek kişilerde yani üyelik durumunda üyelerin 3/4’ünün olumlu oyu gereklidir. 
 • Çoğunlukla karar alır. Alınacak kararlar üyelerin 3/4’inin olumlu görüş bildirmesiyle hayata geçirilir. 
 • Yönetsel açıdan daha başarılı ve faal olmak için iş dünyası, kültür, kadın, gençlik, akademi, medya vb. alanlarda alt çalışma grupları oluşturabilir. Bu grupların çalışacağı fikirler, konular ana toplantı gündeminde görüşülüp onaylanmalıdır. 
 • Özellikle akademik alanda nitelikli elemanlar yetişmesini sağlamak için üniversiteler ile ilgili iş birliği yaparak Rumeli-Balkanlar konusunda hukuk, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, coğrafya, sanat tarihi, iktisat vb. alanlarda yüksek lisans ve doktora yapacak öğrencilere tatmin edici burslar sağlayacaktır.  
 • Rumeli’yi gündeme taşıyacak medya kuruluşları ile çalışan, bu konuda nitelikli çalışmalar yapan, makale ve yazılar yazan kişileri maddi ve manevi destek sağlamayı amaçlamaktadır. 
 • Kanaat önderleri’nin görevlerinden biri de Balkanlarda atalarımıza karşı işlenen soykırım ve katliamları anma günleri tertip etmek, bu amaçla düzenlenen faaliyetlere destek vermek ve ilke gündemine taşımaktır. Aynı şekilde günümüzde Balkanlar’da yaşayan Türk ve akraba topluluklarımıza karşı yapılan insan hakları ihlallerini gündeme taşımak, bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren bölgedeki STK’ları destek vermek ve iş birliği yapmak ve bu konuda çalışmalar yapacak profesyonel ekipler oluşturmaktır.  
 • Yurtta barış dünya’da barış düsturunu kendine amaç edinmiş ve bunun için Balkanlarda da bu çaba doğrultusunda faaliyette bulunacaktır. RKÖ, Balkanlarda kalıcı bir barışın Balkan ülkeleri arasında ticari ve ekonomik iş birliği ve faaliyetlerin artırılmasından geçtiğinin farkında ve bilincindedir. Bundan dolayıdır ki, Balkan ülkeleri arasında kültürel, sanatsal, ticari ve ekonomik faaliyetlerin artırılmasına katkı sağlamak için gerekli çalışmaları yapacaktır.  
 • Evrensel değerler olan demokrasi, özgürlükler ile insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve siyasi çoğulculuktan yana taraftır. 
 • Hiyerarşik bir yapısı yoktur. Bu nedenle başkan değil sözcüsü bulunan şeffaf bir yapıdır. 
 • Balkan davası, Balkan Türklerinin davası olmayıp, Türklerin Balkan davası; yine aynı şekilde Balkan tarihinin de Balkan Türklerinin tarihi değil Türklerin Balkan tarihi olduğudur. 
 • Üç haftada bir veya en geç ayda bir toplantı yapılmalıdır.
 • Kanaat önderleri icra kurulu oluşturulmalı, kanaat önderleri başkanı, genel sekreter ve değişebilen birkaç üyesi ile toplantı öncesi üyelere danışarak gündem belirlemeli ve üyelere toplantı öncesi eposta ile ulaştırılmalıdır. 
 • Alınacak kararlar önderlerin ¾’ü oranında kabul oyuyla geçerlilik kazanır. 
 • Toplantıya sadece bir kez misafir olarak katılacak kişilerin daveti icra kurulunun onayıyla olabilir. Ancak daimî olarak davet edilecek kişilerle ilgili oylama yapılmalı ve kanaat önderlerinin ¾’ünün olumlu oyu gerekli olmalıdır.
 • Kanaat önderleri icra kurulu oluşturulmalı; iş dünyası, kültür, kadın, gençlik, akademi, medya vb. alt grupları tertibi noktasında görevlendirme yapmalı ve onların üzerinde çalıştığı fikirler ana toplantı gündeminde görüşülüp onaylanmalıdır. 
 • Her toplantı öncesinde gündemde görüşülecek konu ya da bir Balkan ülkesiyle ilgili, kanaat önderlerimize işin uzmanlarınca hazırlanıp 30 dakikayı aşmayacak seminerler sunulmalıdır. Senede en az iki kez 1 ya da 2 gün sürecek çalıştay şeklinde büyük toplantılar düzenlenmelidir. 
 • Her toplantıya konuk bir Rumeli STK başkanı ya da önde gelen yöneticisi davet edilmeli ve istişarelerde bulunularak, kanaat önderlerinin bilinirlik düzeyi artırılmalıdır. Dernek, vakıf ve STK’larımızın yararlı çalışmaları takdir edilmelidir.
 • Üniversiteler ile ilgili iş birliği çalışmaları yürütülmeli, Rumeli ve Balkanlar konusunda yüksek lisans ve doktora yapacak hukuk, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, coğrafya, sanat tarihi, iktisat vb. Öğrencilerine tatmin edici burslar verilmeli ve böylece önümüzdeki 20 yıl içinde nitelikli insan yetiştirme hedefimiz olmalıdır.
 • Üç dört toplantıda bir kanaat önderleri toplantısına konuk olarak bir akademisyen çağırılıp istişarelerde bulunulmalıdır. 
 • Rumeli’yi gündeme taşıyacak ve ulusal kanallar ile tek Rumeli TV’de program yapacak kişiler desteklenmeli, Rumeli konusundaki nitelikli araştırma kitapları, ilmi makale, dergi ve köşe yazıları yazacak yazarlar ve düşünce adamları maddi manevi desteklenmelidir.
 • Kamuoyuna duyuru noktasında profesyonel kişilerden fikir alınarak Rumeli marka değeri oluşturulması amacında hareket edilmelidir. 
 • Üzerinde mutabık kalınan başlıkların uygulama aşamalarını paylaşacak, teknolojinin imkanlarının kullanıldığı bir web sitesinin kurulması ve paylaşılacak link’lerle genişleyen bir zemine oturmasını sağlamak.